Over ons

ANBI

Trajekt is een algemeen nut beogende instelling: een ANBI.

RSIN / fiscaal nummer: 93.09.512

1. Contactgegevens van de organisatie

Contact

2. Strategische visie Trajekt

Onze visie op Welzijn

3. Statutaire doelstelling

1 De stichting heeft ten doel

De bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking en de leefbaarheid van de lokale samenleving, en die van wijken en buurten in het bijzonder, dit alles binnen het werkgebied van de stichting. 

De stichting spant zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een kwetsbare· en bijzondere aandachtspositie.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

a) het oprichten en in stand houden van een brede welzijnsinstelling voor uitvoerend en ondersteunend werk zoals: cultureel werk, jeugd- en jongerenwerk. buurt-opbouwwerk. arbeidsmarkt gerichte begeleiding, vormings- en ontwikkelingswerk, peuterwerk, algemeen maatschappelijk werk, ouderenwerk. Informatie-en advies, vrijwilligers- en sportstimulering en service. Opvoedings- ontwikkelings- en gezinsondersteuning:

b) het vorenstaande te laten uitvoeren door het in dienstverband hebben van gekwalificeerde medewerkers;

c) het bevorderen dat personen die op vrijwillge basis een bijdrage willen leveren aan de doelstelling, daartoe op een verantwoorde wijze in staat worden gesteld;

d) het oprichten, in stand houden en exploiteren van accommodaties die van dienst zijn voor de realisering van het doen van de stichting;

e) het ontwikkelen. besturen en uitvoeren van activiteiten en projecten die bijdragen aan het doel van de stichting;

f) het doen van onderzoek op het werkterrein van de stichting;

g) het verstrekken van adviezen aan derden;

h) het verrichten van het in het verlengde van de doelstelling leggende dienstverlenende activiteiten voor derden;

i) het zorgen voor een goed werkklimaat en communicatie tussen de diverse geledingen binnen de stichting ter behartiging van de belangen van de klanten en opdrachtgevers enerzijds en van de medewerkers van de stichting anderzijds;

j) het zorg dragen voor deskundigheid en  kwaliteit van de medewerkers opdat deze adequaat zijn toegerust voor de taken en werkzaamheden welke zij geacht worden uit te voeren;

k) het zo nodig zorg te dragen voor het oprichten, instandhouden en/of besturen van overige relevante instellingen voorzover deze passen binnen de doelstelling van de stichting;

l) Het zo nodig uitbreiden van de stichting met andere werkvormen.

4. Jaarrekening 2018

Ga naar: Jaarrekening 2018

5. Overzicht van activiteiten

Home

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten